Akreditīvs

Akreditīvs ir importētāja bankas, kas izdod akreditīvu, saistība izmaksāt pārdevējam (eksportētājam) noteiktu naudas summu, ja viņš noteiktā laikā iesniedz akreditīva noteikumos paredzētos dokumentus. Akreditīvs ir dokumentāra norēķinu forma, tādēļ bankas nodarbojas tikai ar dokumentiem, nevis ar preci. Šādu norēķinu veikšanu regulē Unificētie dokumentāro akreditīvu vienotās paražas un prakse 2007. gada redakcijā (Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdevums Nr. 600).

NORVIK BANKA sniedz klientiem sekojošos pakalpojumus norēķinu veikšanai, izmantojot akreditīvus:

Importētājiem

  • Akreditīvu izdošana pēc mūsu klientu-importētāju rīkojuma, lai nodrošinātu preču apmaksu par labu eksportētājam
  • Akreditīvu izdošana ārvalstu korespondentbankām Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā ar lūgumu apstiprināt tos par labu piegādātājiem-eksportētājiem

Eksportētājiem

  • Akreditīvu paziņošana mūsu klientiem-eksportētājiem
  • Ārvalstu banku, tostarp Krievijas, akreditīvu apstiprināšana

Tirdznieciski-starpnieciskām organizācijām

  • Pārvedu (transferable) akreditīvu izdošana
  • Akreditīvu pārvešana (transfer)

Kāds akreditīvs piegādātājam ir nepieciešams?

Ja, iegādājoties preci, Jūs ar partneri esat noslēguši līgumu, kurā ir paredzēts izmantot akreditīvu, tad, vēršoties bankā, Jūs lūdzat atvērt neatsaucamo apstiprinātu vai neapstiprinātu akreditīvu.

Kādu nodrošinājumu Jūs bankai varat piedāvāt?

Ņemot vērā to, ka importa akreditīvs ir viens no kredītinstrumentiem, banka izvērtē klientu, pēc kura rīkojuma tiek izdots akreditīvs, no iespējamā kredītriska viedokļa un lūdz iesniegt nodrošinājumu. Kā nodrošinājumu banka pieņem naudas segumu. Ja klients nevar iesniegt naudas segumu, tad viņš var lūgt piešķirt kredītlīniju un piedāvāt nodrošinājumam nekustamo, kustamo īpašumu, trešo personu galvojumus u. c.

Importa akreditīva izdošanas kārtība

Klients aizpilda file_pdfIesniegumu dokumentāra akreditīva atvēršanai un iesniedz to bankai kopā ar komerclīguma kopiju.

Klienta iesniegums tiek izskatīts, un, ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums, tad Klients nodrošina segumu no paša līdzekļiem vai uz piešķirtas kredītlīnijas rēķina, un tad Banka izdod akreditīvu.

Eksporta akreditīvu avizēšana

Par ārvalstu bankas akreditīva saņemšanu klientam tiek paziņots bez jebkādām bankas saistībām no bankas puses. Pēc paziņojuma saņemšanas klients apstiprina savu piekrišanu par piegāžu veikšanu atbilstoši akreditīva noteikumiem. Pēc kravas nosūtīšanas eksportētājs iesniedz bankai akreditīvā minēto dokumentu paketi. Banka pieņem dokumentus, pārbauda to atbilstību akreditīva noteikumiem un nosūta importētāja bankai. Pēc faktiskās apmaksas saņemšanas no importētāja bankas tiek veikta izmaksa eksportētājam saskaņā ar akreditīva noteikumiem.

Eksporta akreditīvu apstiprināšana

Pēc izdevējbankas vai arī klienta lūguma var tikt papildus pievienots NORVIK BANKAS apstiprinājums. Tādā gadījumā, eksportētājs uzņemas apstiprinātājbankas, t.i. NORVIK BANKAS, risku un no tās arī saņem apmaksu pēc dokumentu iesniegšanas atbilstoši akreditīva noteikumiem.

Akreditīvu ar atlikta maksājuma noteikuma diskontēšana

Eksportētājs var lūgt banku veikt akreditīva diskontēšanu, t.i., apmaksāt dokumentus pirms termiņa, kas ir paredzēts akreditīvā. NORVIK BANKA izskata šo lūgumu un paziņo klientam savu lēmumu. Ja lēmums ir pozitīvs, tad ar klientu tiek atrunāti konkrētie diskontēšanas noteikumi, tostarp diskonta apmērs.