Bankas garantija

Bankas garantija - viens no saistību izpildes veidiem, kad banka galvo par klientu un apņemas veikt maksājumu galvojuma saņēmējam, apmierinot viņa rakstisko pieprasījumu.

NORVIK BANKA piedāvā šādus ar garantijām saistītus pakalpojumus:

  • garantiju izsniegšana par labu vietējiem un ārvalstu saņēmējiem – mūsu klientu darījumu partneriem
  • garantiju izsniegšana par labu ārvalstu korespondentbankai, kas izsniedz savu garantiju mūsu klienta ārzemju partnerim
  • garantiju, ko izsniegušas ārvalstu bankas par labu mūsu klientiem, paziņošana
  • pieprasījuma iesniegšana galviniekam pēc gavojuma saņēmēja lūguma

Uzziniet vairāk:

>Tarifi operācijām

Izsniegto garantiju veidi

Maksājuma garantija (payment guarantee)

Maksājuma garantijas tiek izsniegtas, lai nodrošinātu pircēju (importētāju) maksājumu saistību pret pārdevējiem. Eksportētājs veic preču piegādi ar atliktā maksājuma nosacījumiem, nodrošinot risku ar bankas garantijas palīdzību. Importētājam ir iespēja atlikt maksājumu par saņemto preci.

Avansa atmaksas garantijas (advance payment guarantee)

Avansa atmaksas garantija tiek izsniegta pēc eksportētāja (pārdevēja) rīkojuma un paredz, ka banka izmaksās eksportētāja saņemto avansa summu, ja tas neveiks preču piegādi saskaņā ar noteikumiem un laika termiņu, kas noteikti līgumā.

Piedāvājuma (konkursa) garantijas (tender guarantee/bid bond)

Piedāvājuma garantijas tiek izsniegtas pēc konkursa (tendera) dalībnieka lūguma saskaņā ar tā nosacījumiem un var tikt izmantotas naudas ķīlas vietā.

Saistību izpildes garantijas (performance bond)

Saistību izpildes garantija tiek sniegta, lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi vai pakalpojumu, kas izpildīts saskaņā ar līguma nosacījumiem. Visbiežāk šādas garantijas tiek izsniegtas celtniecības jomā pēc apakšuzņēmēju pieprasījuma.

Garantija darbībai bez defektiem (guarantee for warranty obligations)

Garantija darbībai bez defektiem tiek izsniegta pēc izpildītāja lūguma ar mērķi, lai apmierinātu pretenziju, kas var rasties pircējam (pasūtītājam) laika posmā, par kādu pārdevējs (ražotājs) devis darba izpildes bez defektiem garantiju.

Kas ir jāzin?

Kāda veida garantija ir nepieciešama?

Ja Jūs esat noslēdzis līgumu ar savu partneri, kuram nepieciešama bankas garantija, vai arī piedalāties konkursā, saskaņā ar kā noteikumiem nepieciešams iesniegt bankas garantiju, tad, vēršoties bankā, Jums jāzina, ka nepieciešama maksājuma vai piedāvājuma garantija u. tml.

Kāda banka izdod garantiju?

Tā var būt gan NORVIK BANKAS garantija, gan ārzemju bankas garantija.

Kādu nodrošinājumu Jūs varat bankai piedāvāt?

Ņemot vērā to, ka garantija ir viens no kredītinstrumentiem, banka izvērtē klientu, pēc kura rīkojuma tiek izdots akreditīvs, no iespējamā kredītriska viedokļa un lūdz iesniegt nodrošinājumu. Kā nodrošinājumu banka pieņem naudas segumu. Ja klients nevar iesniegt naudas segumu, tad viņš var lūgt piešķirt kredītlīniju un piedāvāt nodrošinājumam nekustamo, kustamo īpašumu, trešo personu galvojumus u. c.

Garantijas noformēšanas kārtība

1. Klients aizpilda file_pdfIesniegumu galvojuma izsniegšanai un iesniedz to bankai.

2. Klienta iesniegums tiek izskatīts, un, ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums, tad:

  • tiek noslēgts līgums par garantijas apkalpošanu
  • tiek noslēgts līgums par nodrošinājumu

3. Garantijas vēstule tiek izsniegta klientam vai nosūtīta, izmantojot S.W.I.F.T. sistēmu, ārzemju bankai tās turpmākai nodošanai saņēmējam.

Pretgarantijas NORVIK BANKA

NORVIK BANKA izsniedz pretgarantijas ārzemju korespondentbankām un dod tām rīkojumu izsniegt garantijas mūsu klientu ārzemju partneriem. Tādējādi ārzemju darījuma partneru rīcībā ir viņiem labi pazīstamā bankas garantija un viņi uzņemas zināmas bankas risku. Gadījumā, ja rodas nepieciešamība izmantot garantiju, samaksa tiks pieprasīta tieši no ārzemju bankas. Savukārt ārzemju bankas priekšā atbild NORVIK BANKA, pamatojoties uz iepriekš izsniegto pretgarantiju.

Garantiju paziņošana

NORVIK BANKA veic citu banku izsniegto garantiju paziņošanu bez jebkādām saistībām. Turklāt banka apstiprina, ka klientam nododamais dokuments ir autentisks. Pēc klienta vēlmes banka var sniegt komentārus par iespējamiem riskiem, kādus uzņēmas klients, akceptējot garantiju, un par pretenziju iesniegšanas nosacījumiem.

Pieprasījuma iesniegšana galviniekam pēc gavojuma saņēmēja lūguma

NORVIK BANKA pēc garantijas saņēmēja lūguma izskata garantijas nosacījumus, sagatavo maksājuma pieprasījumu un nosūta to, izmantojot S.W.I.F.T. sistēmu vai pasta pakalpojumus. Šajā gadījumā banka atbild par pretenzijas sagatavošanas pareizību, taču nevar garantēt, ka galvotājs to apmierinās.