Drukāt |
Atpakaļ

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs

Informācija par kārtību, kādā Banka iekļauj un saņem no Latvijas Bankas uzturētā Kredītu reģistra (turpmāk – „Kredītu reģistrs”) ziņas par aizņēmēju, kā arī par kārtību, kādā aizņēmējs var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi.

Banka saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem iekļauj Kredītu reģistrā ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām piecu darba dienu laikā no līguma, uz kura pamata aizņēmējs saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku, spēkā stāšanas datuma.

Periodiskās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu tiek sniegtas desmit darba dienu laikā pēc pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigām. Ziņas par aizņēmēja saistību pārkāpumiem tiek iekļautas Kredītu reģistrā piecu darba dienu laikā pēc datuma, kurā iestājas šāds nosacījums:

  • aizņēmējs kavē līgumā, uz kura pamata aizņēmējs saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un visu aizņēmēja kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 EUR vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

Banka iekļauj Kredītu reģistrā ziņas par kavētā maksājuma izpildi piecu darba dienu laikā pēc visu kavēto līgumā, uz kura pamata aizņēmējs saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku, noteikto maksājumu pilnīgas samaksas. Banka saņem Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par aizņēmēju, viņa saistībām, saistību atlikumu un izpildes gaitu utt. vienas darba dienas laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

Aizņēmējs var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā kārtībā:

  • klātienē Latvijas Bankā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – vienas darba dienas laikā pēc rakstiskā pieteikuma saņemšanas;
  • pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz pasta adresi, kas tiek nosūtīts piecu darba dienu laikā pēc rakstiskā pieteikuma saņemšanas, un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas;
  • interaktīvi, autentificējoties reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē (https://manidati.kreg.lv) ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību – vienas darba dienas laikā pēc aizņēmēja autentifikācijas Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē.

Ziņas tiek izsniegtas personiski pašam aizņēmējam, tā aizgādnim vai pilnvarniekam. Ziņu saņemšanai ziņu saņēmējam jāuzrāda Latvijas Bankai personu apliecinošs dokuments, kā arī atkarībā no saņēmēja statusa, – bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu, ja ziņas saņem aizgādnis, vai notariāli apliecināta pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, ja ziņas saņem pilnvarnieks.